Stovyklos sutartis

Stovyklos sutartis

Stovyklos sutartis

Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant žymą (įvykdžius apmokėjimą), kad perskaitėte ir sutinkate su visomis žemiau nurodytomis sąlygomis.

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Stovyklautojams.

Išmaniosios kartos stovyklos sutartis

2020 m.

VšĮ „Išmanioji karta“, juridinio asmens kodas 305153889, adresas draugystės g. 22, Mažeikiai, Lietuva (toliau vadinama Stovykla), atstovaujama direktorės Saulės Tuomenienės, veikiančio pagal įstaigos įstatus

ir

Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus, (toliau – Klientas),

toliau tekste Stovykla ir Klientas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią stovyklos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

 1. Tėvai išleidžia savo vaiką (toliau – Stovyklautojas) į Išmaniosios Kartos Stovyklą, o Stovykla, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, priima Stovyklautoją.

2. STOVYKLOS TIKSLAI

 1. Išmaniosios Kartos Stovykla yra vaikų ir moksleivių poilsio, papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimu užsiimanti įstaiga, siekianti suburti vaikus, besidominčius moderniomis technologijomis, menais bei robotika.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Stovykla įsipareigoja:

 1. Priimti vaiką į Išmaniosios Kartos Stovyklą.
 2. Parengti ir vykdyti Išmaniosios Kartos programą.
 3. Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją bei higienos taisyklių laikymąsi.
 4. Pateikti vaikams tinkamą maistą, atitinkantį LR higienos normas: vieną kartą dienoje karštus pietus ir du kartus užkandžius su gaiviaisias gėrimais.
 5. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) apie vaiko gebėjimus, jo tobulėjimą bei pasiekimus.
 6. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.

2. Stovykla turi teisę:

 1. Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus, esant būtinumui.
 2. Klientas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo ar edukacijos tikslais, prieš tai informavus Klientą.

3. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:

 1. Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, nurodytą užsakymo lange, laiku atvežti ir pasiimti iš Išmaniosios Kartos Stovyklos savo vaiką, kuris savarankiškai negali atvykti.
 2. Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
 3. Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
 4. Atvykstant į Stovyklą ir iki stovyklavimo pradžios, informuoti Stovyklos administraciją apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
 5. Lankyti Stovyklautoją pagal programoje numatytą tvarką bei esant norui – atvykti į renginius, į kuriuos yra kviečiami.
 6. Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo už stovyklos ribų be Stovyklos vadovų informavimo. Pasiimant laikinai Stovyklautoją (vaiką) iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant), perspėti Stovyklos atstovą.
 7. Registracijos metu nurodyti teisingą telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos Stovyklos vadovybė, stovyklavimo metu reikalui esant, galėtų susisiekti.
 8. Stovyklautojui pageidaujant, papildomai įdėti maisto/gėrimų bei prisiimti atsakomybę už jo kokybę ir vartojimo pasekmes.
 9. Apie negalėjimą dalyvauti ar kitus svarbius įvykius, susijusius su šios Sutarties galiojimu bei Stovykla, informuoti Išmaniosios Kartos komandą raštu – Sutarties 8.8 punkte nurodytais būdais.
 10. Apie vaiko specialius poreikius – esamus alergenus, sutrikimus, ligas ar kitą būtiną informaciją, kuri reikalinga norint užtikrinti vaiko sveikatą, saugumą ir privalomus poreikius, Klientas privalo informuoti Stovyklą su tai patvirtinančiu raštu. Nepateikus informacijos apie vaiko poreikius Stovykla neturi galimybės į juos atsižvelgti ir neprisiima atsakomybės. 

4. Stovyklautojas įsipareigoja:

 1. Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus Stovyklautojus, laikytis Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių, Stovyklavimo drausmės, dalyvauti Išmaniosios Kartos Stovyklos programoje.
 2. Saugoti savo bei kitų Stovyklautojų sveikatą, bei laikytis saugaus eismo taisyklių išvykose.
 3. Be Stovyklos vadovo neišeiti už Stovyklos teritorijos ribų.
 4. Saugoti ir tausoti Išmaniosios Kartos Stovyklos inventorių (Lego Education detales, kompiuterius ir kitą įrangą) bei kitą turtą. Klientas pilnai atlygina už jų vaiko Stovyklos metu padarytą tyčinę žalą įrangai, technikai ar daiktams.
 5. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Stovyklos metu.

4. STOVYKLOS VIETA, STOVYKLAVIMO PAMAINOS LAIKAS IR TRUKMĖ

 1. Išmaniosios Kartos Stovyklos vyksta Išmanioji Karta nurodytose patalpose.
 2. Stovykloje diena prasideda 08:00 ryte ir baigiasi 17:00 vakare. Programa vyksta 09:00 – 16:30.
 3. Durys atidaromos nuo 8 val. ryte ir vaikai pasitinkami iki stovyklos pradžios, nebent esate informuoti kitaip.
 4. Įsigyta dienos Stovykla vyks pamainos metu nustatytą dienų skaičių, kuris nurodytas Jūsų užsakytos paslaugos metu. Jei stovyklos savaitę vyksta Valstybinė šventė – ta savaitė yra trumpinama ir kaina už paslaugą yra mažesnė.

5. MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ

1. Už Stovyklą Klientas gali sumokėti šiais būdais:

 1. Per mokėjimų sistemą internetu; Rekvizitai apmokėjimui: VšĮ “Išmanioji karta”, SEB Bankas – LT067044060008286991, mokėjimo paskirtyje nurodant vaiko vardą, pavardę ir stovyklos datą.
 2. Grynaisiais pinigais. Jeigu pasirenkamas šis mokėjimo būdas, būtina sumokėti per 72 valandas po registracijos – kitu atveju registracija yra atšaukiama.

2. Išmaniosios Kartos lojalumo programa skirstoma taip:

 1. Registruojant du ir daugiau vaikų – antram, trečiam ir sekantiems vaikams taikoma 10€ nuolaida (mokėjimo lange, kai vienu metu perkamos stovyklos abiem vaikams). Atsisakius stovyklos pirmajam vaikui – ši nuolaida antrajam vaikui dingsta ir reikia mokėti netesybas (skirtumą).
 2. Registruojantis į dvi ir daugiau Išmaniosios Kartos vasaros (visos dienos) stovyklų kaina mažinama 10€.
 3. Nuolaidos gali  būti pritaikomos akcijos metu arba bendriniu nuolaidos kodu, tuometinės reklaminės kampanijos metu apie kurias Stovykla iš anksto neinformuoja
 4. Nuolaidos nėra sumuojamos.

3. Mokesčio grąžinimas nutraukimo atveju:

 1. Stovyklautojui ne dėl Stovyklos kaltės neatvykus ar nelankant stovyklos, taip pat Stovyklautojo atžvilgiu nutraukus Stovyklos paslaugų teikimą, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, Stovyklautojui pažeidus Sutartį ar Stovyklos taisykles, sumokėtas mokestis negrąžinamas bei nemažinamas.
 2. Stovyklautojui susirgus žr. 8.2. punktą.

6. PAREIŠKIMAI

 1. Klientas supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja protinga vidutinė rizika, neišsiskirianti nuo kitų vaikams skirtų stovyklų, jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, jeigu pats nesisaugo.
 2. Stovykla organizuoja įtraukiančią programą, tačiau Klientas supranta, kad Stovyklautojas nebus per prievartą verčiamas mokytis ar dalyvauti kūrybinėse užduotyse.
 3. Kliento vaikas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – Klientas turi teisę kreiptis tiesiai į Stovyklos vadovą arba pretenzijas išsakyti raštu info@ismaniojikarta.lt.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Klientas įsipareigoja pilnai atlyginti Stovyklautojo piktybiškai (tyčia ar dėl didelio neatsargumo) padarytą žalą Stovyklai.
 2. Klientas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Stovyklos darbuotojai, vykdydami Sutartį. Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka tėvams.
 3. Klientas privalo užtikrinti, kad Stovyklautojas neatsiveš į Stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo. Kitu atveju apie tai turi būti informuotas Stovyklos vadovas.
 4. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
 5. Stovykla nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus, tačiau, jeigu bus galimybė, padės daikto ieškoti. Vaikai patys privalo pasirūpinti savo brangių daiktų (telefonų ir kt.) saugumu.

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Ši Sutartis yra teisinis dokumentas ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento (šiuo atveju – nuo sutikimo [ir pasirašymo] elektroniniu būdu), ir galioja iki stovyklavimo pabaigos.
 2. Pranešus apie negalėjimą dalyvauti (el.paštu, nurodytu Sutarties 8.9 punkte) Stovykloje prieš 10 kalendorinių dienų iki jos pradžios, mokestis už Stovyklą gali būti grąžinamas, parašius prašymą per Išmaniosios Kartos vidinę sistemą, ir nurodant priežastį. Klientas šiuo atveju gali neatsiimti pinigų ir pasirinkti kitą jam tinkančią stovyklos pamainą. Jei apie neatvykimą į Stovyklą yra pranešama vėliau, taip pat ir ligos atvejais, 20% mokesčio sumos nėra grąžinama ar perkeliama į kitą pamainą, kadangi Klientas supranta, jog ši suma yra skirta padengti iš anksto užsakomoms paslaugoms. Likusi suma grąžinama parašius prašymą per Išmaniosios Kartos vidinę sistemą. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.
 3. Kliento vaiko ligos atveju arba pranešus apie neatvykimą vėliau nei prieš 10 kalendorinių dienų, Klientas gali persikelti Stovyklos lankymą į kitą laiką, bet neturi teisės pakartotinai informuoti apie neatvykimą ir tokiu būdu prašyti pinigų grąžinimo, išskyrus ligos atvejus. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.
 4. Pageidautu metu nesusirinkus Stovyklautojų grupei ir Stovyklai apie tai informavus Klientą prieš 4 kalendorines dienas, Klientas gali prašyti pakeisti Stovyklos pamainą.
 5. Visi ginčai dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami derybomis bei geranorišku susitarimu, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Jei Kliento (tėvo/globėjo) vaikas pašalinamas iš Stovyklos už Lietuvos Respublikos įstatymų, Išmaniosios Kartos  vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Stovyklautoją  pinigai nėra grąžinami. Pažeidimai, dėl kurių Stovyklautojas gali būti pašalinamas: 6.1 Dėl blogo elgesio kitų Stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.); 6.2 Dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo; 6.3 Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo; 6.4 Šis sąrašas nėra baigtinis.
 7. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
 8. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė,suprato jos turinį bei pasekmes.
 9. Apie negalėjimą dalyvauti ir kitus pasikeitimus būtina informuoti Išmaniosios Kartos komandą el. paštu info@ismaniojikarta.lt arba kontaktais, nurodytais internetiniame puslapyje, adresu https://www.ismaniojikarta.lt

9. KITA INFORMACIJA

 1. Klientas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą tą pačią darbo dieną.
 2. Kliento pateikti duomenys yra laikomi konfidencialiais ir neatskleidžiami kitoms šalims jei tai nenurodyta Privatumo politikoje.